กิจกรรมทั้งหมด

ที่ ชื่อกิจกรรม คณะ วันที่กิจกรรม เวลากิจกรรม รับจำนวน จำนวนที่ว่าง ค่าใช้จ่าย รายละเอียด
1 เทคนิคการลงทุนในโลกสกุลเงินดิจิทัล และ NFT (Non-Fungible Token) คณะวิทยาการจัดการ 15 ธ.ค. 2565 ถึง 15 ต.ค. 2565 08:30:00 น. ถึง 16:30:00 น. 30 28 ฟรี รายละเอียด
2 บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 12 ธ.ค. 2565 09:00:00 น. ถึง 16:00:00 น. 20 6 ฟรี รายละเอียด
3 อบรมอากาศยานไร้คนขับเพื่อระบบเกษตรอัจฉริยะ หลักสูตรพื้นฐาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11 ธ.ค. 2565 ถึง 12 ธ.ค. 2565 09:00:00 น. ถึง 16:00:00 น. 30 30 500 รายละเอียด
4 Cosmetics Workshop & Training Coures คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 ธ.ค. 2565 09:00:00 น. ถึง 12:00:00 น. 50 8 150 รายละเอียด
5 Workshop & Training เครื่องบินพลังยาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 ธ.ค. 2565 08:30:00 น. ถึง 16:15:00 น. 75 30 ฟรี รายละเอียด
6 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพลงพื้นบ้าน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 ธ.ค. 2565 ถึง 14 ธ.ค. 2565 09:00:00 น. ถึง 16:00:00 น. 50 1 ฟรี รายละเอียด
7 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับงานด้าน Image Processing คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ธ.ค. 2565 ถึง 16 ธ.ค. 2565 08:30:00 น. ถึง 16:00:00 น. 20 18 ฟรี รายละเอียด
8 โครงการเสวนาวิชาการทางด้านกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ 15 ธ.ค. 2565 ถึง 16 ธ.ค. 2565 09:00:00 น. ถึง 16:00:00 น. 100 100 ฟรี รายละเอียด
9 ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้วิถีวิทย์ธรรมชาติ กับป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 ธ.ค. 2565 09:00:00 น. ถึง 12:00:00 น. 60 60 50 รายละเอียด
10 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เบื้องต้นแบบต้นทุนต่ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 17 ธ.ค. 2565 09:00:00 น. ถึง 16:00:00 น. 11 0 ฟรี รายละเอียด
11 การพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งหน้าเพื่อการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี คณะนิเทศศาสตร์ 17 ธ.ค. 2565 09:00:00 น. ถึง 16:00:00 น. 100 4 ฟรี รายละเอียด
12 การลดสารเคมีตกค้างในพืช ผัก และผลไม้ด้วย น้ำโอโซน Workshop คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 ธ.ค. 2565 09:00:00 น. ถึง 12:00:00 น. 70 66 ฟรี รายละเอียด
13 อบรมการทำฝอยทองทุเรียนหมอนทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 ธ.ค. 2565 09:00:00 น. ถึง 10:30:00 น. 25 21 ฟรี รายละเอียด
14 มหาวิทยาลัยเด็ก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 ธ.ค. 2565 13:00:00 น. ถึง 16:00:00 น. 80 25 50 รายละเอียด
15 ครุศาสตร์บ่มเพาะความรู้ สร้างสรรค์ครูสู่ชุมชน "50 ปี ครุรำไพ" คณะครุศาสตร์ 11 ธ.ค. 2565 ถึง 18 ธ.ค. 2565 00:00:00 น. ถึง 00:00:00 น. 1100 1095 ฟรี รายละเอียด
16 อบรมการการทำอาหารด้วย Molecular gastronomy technique คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 ธ.ค. 2565 10:30:00 น. ถึง 12:00:00 น. 25 18 ฟรี รายละเอียด
17 ชม-ชิม ผลิตภัณฑ์อาหารจากงานวิจัยฟรี!!! คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 ธ.ค. 2565 09:00:00 น. ถึง 12:00:00 น. 150 149 ฟรี รายละเอียด
18 ดูดาวในวัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 ธ.ค. 2565 ถึง 19 ธ.ค. 2565 18:00:00 น. ถึง 21:00:00 น. 300 174 ฟรี รายละเอียด
19 อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบลวดลายกราฟิก บนผืนผ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19 ธ.ค. 2565 09:00:00 น. ถึง 16:00:00 น. 40 36 149 รายละเอียด
20 การสร้างสรรค์เครื่องประดับยูวีเรซิ่นร่วมกับ เศษพลอย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19 ธ.ค. 2565 09:00:00 น. ถึง 16:00:00 น. 100 94 50 รายละเอียด
21 การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 สถาบันวิจัยและพัฒนา 19 ธ.ค. 2565 08:30:00 น. ถึง 17:00:00 น. 180 179 ฟรี รายละเอียด
22 เสวนาวิชาการ เรื่อง "การสร้างผลงานวิชาการ รับใช้สังคม เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ด้านผลงาน วิชาการรับใช้สังคม สำนักบริการวิชาการ 19 ธ.ค. 2565 09:00:00 น. ถึง 16:00:00 น. 0 0 ฟรี รายละเอียด
23 ค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 ธ.ค. 2565 ถึง 20 ธ.ค. 2565 08:00:00 น. ถึง 16:00:00 น. 200 200 ฟรี รายละเอียด
24 สุขภาพดี เริ่มต้นที่รำไพ คณะพยาบาลศาสตร์ 11 ธ.ค. 2565 ถึง 20 ธ.ค. 2565 10:00:00 น. ถึง 18:00:00 น. 100 99 ฟรี รายละเอียด
25 RBRU OPEN HOUSE ครบรอบ 50 ปี กองบริการการศึกษา 14 ธ.ค. 2565 ถึง 20 ธ.ค. 2565 09:00:00 น. ถึง 16:00:00 น. 200 199 ฟรี รายละเอียด