ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ที่ ชื่อกิจกรรม คณะ วันที่กิจกรรม เวลากิจกรรม รายชื่อ
1 เทคนิคการลงทุนในโลกสกุลเงินดิจิทัล และ NFT (Non-Fungible Token) คณะวิทยาการจัดการ 2022-12-15 ถึง 2022-10-15 08:30:00 น. ถึง 16:30:00 น. รายชื่อ
2 บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2022-12-12 09:00:00 น. ถึง 16:00:00 น. รายชื่อ
3 อบรมอากาศยานไร้คนขับเพื่อระบบเกษตรอัจฉริยะ หลักสูตรพื้นฐาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2022-12-11 ถึง 2022-12-12 09:00:00 น. ถึง 16:00:00 น. รายชื่อ
4 Cosmetics Workshop & Training Coures คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-12-13 09:00:00 น. ถึง 12:00:00 น. รายชื่อ
5 Workshop & Training เครื่องบินพลังยาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-12-14 08:30:00 น. ถึง 16:15:00 น. รายชื่อ
6 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพลงพื้นบ้าน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2022-12-13 ถึง 2022-12-14 09:00:00 น. ถึง 16:00:00 น. รายชื่อ
7 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับงานด้าน Image Processing คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2022-12-15 ถึง 2022-12-16 08:30:00 น. ถึง 16:00:00 น. รายชื่อ
8 โครงการเสวนาวิชาการทางด้านกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ 2022-12-15 ถึง 2022-12-16 09:00:00 น. ถึง 16:00:00 น. รายชื่อ
9 ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้วิถีวิทย์ธรรมชาติ กับป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-12-17 09:00:00 น. ถึง 12:00:00 น. รายชื่อ
10 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เบื้องต้นแบบต้นทุนต่ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2022-12-17 09:00:00 น. ถึง 16:00:00 น. รายชื่อ
11 การพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งหน้าเพื่อการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี คณะนิเทศศาสตร์ 2022-12-17 09:00:00 น. ถึง 16:00:00 น. รายชื่อ
12 การลดสารเคมีตกค้างในพืช ผัก และผลไม้ด้วย น้ำโอโซน Workshop คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-12-18 09:00:00 น. ถึง 12:00:00 น. รายชื่อ
13 อบรมการทำฝอยทองทุเรียนหมอนทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-12-18 09:00:00 น. ถึง 10:30:00 น. รายชื่อ
14 มหาวิทยาลัยเด็ก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-12-18 13:00:00 น. ถึง 16:00:00 น. รายชื่อ
15 ครุศาสตร์บ่มเพาะความรู้ สร้างสรรค์ครูสู่ชุมชน "50 ปี ครุรำไพ" คณะครุศาสตร์ 2022-12-11 ถึง 2022-12-18 00:00:00 น. ถึง 00:00:00 น. รายชื่อ
16 อบรมการการทำอาหารด้วย Molecular gastronomy technique คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-12-18 10:30:00 น. ถึง 12:00:00 น. รายชื่อ
17 ชม-ชิม ผลิตภัณฑ์อาหารจากงานวิจัยฟรี!!! คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-12-18 09:00:00 น. ถึง 12:00:00 น. รายชื่อ
18 ดูดาวในวัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-12-17 ถึง 2022-12-19 18:00:00 น. ถึง 21:00:00 น. รายชื่อ
19 อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบลวดลายกราฟิก บนผืนผ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2022-12-19 09:00:00 น. ถึง 16:00:00 น. รายชื่อ
20 การสร้างสรรค์เครื่องประดับยูวีเรซิ่นร่วมกับ เศษพลอย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2022-12-19 09:00:00 น. ถึง 16:00:00 น. รายชื่อ
21 การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 สถาบันวิจัยและพัฒนา 2022-12-19 08:30:00 น. ถึง 17:00:00 น. รายชื่อ
22 เสวนาวิชาการ เรื่อง "การสร้างผลงานวิชาการ รับใช้สังคม เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ด้านผลงาน วิชาการรับใช้สังคม สำนักบริการวิชาการ 2022-12-19 09:00:00 น. ถึง 16:00:00 น. รายชื่อ
23 ค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-12-19 ถึง 2022-12-20 08:00:00 น. ถึง 16:00:00 น. รายชื่อ
24 สุขภาพดี เริ่มต้นที่รำไพ คณะพยาบาลศาสตร์ 2022-12-11 ถึง 2022-12-20 10:00:00 น. ถึง 18:00:00 น. รายชื่อ
25 RBRU OPEN HOUSE ครบรอบ 50 ปี กองบริการการศึกษา 2022-12-14 ถึง 2022-12-20 09:00:00 น. ถึง 16:00:00 น. รายชื่อ